ALGEMENE VOORWAARDEN SAGE&SAVAGE 


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruiker van de website www.sagesavage.nl (de website) en alle subdomeinen. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die wij aanbieden. Als je een vraag hebt over deze algemene voorwaarden, of om een andere reden contact met ons op wil nemen, kan dit door dit contactformulier in te vullen.

 

Dionne Raets en Linda Lempers

www.sagesavage.nl / www.sagesavage.de

Gentiaan 26 6418NP

KVK-nummer 88289796

BTW-nummer NL864566293B01

 

Artikel 1: Definities 

 • In deze algemene voorwaarden wordt:
  1. Onder 'SAGE&SAVAGE' te verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  2. Onder 'koper' te verstaan: iedere bezoeker van de website (zoals hierna gedefinieerd), dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SAGE&SAVAGE in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  3. Onder 'website' te verstaan: https://www.sagesavage.nl, https://www.sagesavage.de alsmede de facebook, instagram en tiktok pagina’s van en alle toekomstige internetsites van SAGE&SAVAGE.
  4. Onder 'herroepingsrecht' te verstaan: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
  5. Onder 'algemene voorwaarden' te verstaan: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.


Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding, prijsopgave, overeenkomst en levering van goederen door of namens SAGE&SAVAGE . Door het gebruik van de website (daaronder mede begrepen het plaatsen van een bestelling) aanvaardt koper deze algemene voorwaarden.
 • De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 • SAGE&SAVAGE heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de website zijn gepubliceerd.
 • Wanneer een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden in een gerechtelijke procedure als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 3: Werking niet wetenschappelijk bewezen en geen geneesmiddelen

 • De website bevat teksten (of verwijst naar internetsites van derden met teksten) waarin bepaalde effecten van (het gebruik van) SAGE&SAVAGE's producten worden beschreven. Koper erkent uitdrukkelijk dat deze beschrijvingen enkel en alleen dienen als informatieve aanwijzingen voor de toepassing van deze producten in 'traditionele zin'. De beschreven effecten zijn geenszins wetenschappelijk onderbouwd of bewezen. Koper kan geen rechten ontlenen of aanspraken maken ten aanzien van de beschreven effecten of anderszins ten aanzien van de inhoud van of informatie op de website.
 • SAGE&SAVAGE's producten zijn géén geneesmiddelen. Voor medische, psychische of vergelijkbare aanbevelingen, adviezen of behandelingen dient koper zich te wenden tot een huisarts of medisch specialist.
 • Verkeerd gebruik van de producten (daaronder mede begrepen van de etherische oliën) kan schadelijk zijn voor de gezondheid van koper en derden. Producten dienen zorgvuldig te worden behandeld/gebruikt en (veiligheids)instructies op de verpakking, het etiket en de website dienen altijd gevolgd te worden. Ouders dienen op te passen met (kleine) kinderen.

 

Artikel 4: Informatie op de Website

 • De website omvat vlogs, blogs, (gezondheids-)adviezen en tips (van SAGE&SAVAGE en van en door derden, waaronder personen met wie SAGE&SAVAGE een samenwerking is aangegegaan), hyper/deeplinks naar internetsites van derden en vergelijkbare informatie van derden. Al deze informatie heeft slechts een informatief karakter en vervangt op geen enkele wijze professionele consulten of behandeling door een huisarts of medisch specialist. SAGE&SAVAGE is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze vlogs, blogs, (gezondheids-)adviezen of tips, noch voor de informatie die op of middels de internetsites waarnaar wordt verwezen geboden wordt of het gebruik dat van die sites kan worden gemaakt.
 • SAGE&SAVAGE stelt met zorg de inhoud van de website samen. Desondanks kan bepaalde (product-)informatie onvolledig of onjuist zijn. SAGE&SAVAGE heeft het recht om eventuele wijzigingen direct en zonder kennisgeving door te voeren.

 

Artikel 5: Totstandkoming overeenkomsten

 • Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging van SAGE&SAVAGE aan kopers tot het doen van een aanbod. De aanvaarding van die uitnodiging door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot totstandkoming van een overeenkomst als aan de overige voorwaarden van dit artikel is voldaan.
 • Koper en SAGE&SAVAGE komen uitdrukkelijk overeen dat een overeenkomst tot stand komt op het moment dat een orderbevestiging (hierna: “orderbevestiging”) per email aan koper is verzonden naar het door koper opgegeven emailadres.
 • Aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of prijsopgave en zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen en prijsopgaven gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 6: Koopprijs

 • Koper is de prijs verschuldigd die SAGE&SAVAGE in haar orderbevestiging heeft vermeld. Kennelijke fouten in de betreffende prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door SAGE&SAVAGE worden gecorrigeerd. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt, bestaat de op aanbiedingen, prijsopgaven, orderbevestigingen en facturen genoemde prijs uit de koopprijs inclusief de verschuldigde omzetbelasting (btw).
 • Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs en worden apart door SAGE&SAVAGE bij koper in rekening gebracht. Een indicatie van de hoogte van de bezorgkosten staat op de website vermeld.
 • Eventuele prijsverhogingen door overheidsmaatregelen, prijsverhogingen van toeleveranciers, of die anderszins buiten SAGE&SAVAGE invloedsfeer liggen, kunnen door SAGE&SAVAGE aan koper in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7: Betaling

 • Bestellingen via de website kunnen worden betaald met iDEAL, Bancontact of Paypal.
 • Indien door SAGE&SAVAGE schriftelijk een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat koper door het enkele verstrijken van die termijn in verzuim is. Bij niet of niet-tijdige betaling door koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart. Alle kosten van welke aard dan ook, die SAGE&SAVAGE, als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-)verplichtingen moet maken komen voor rekening van koper.
 • Bij niet of niet-tijdige betaling is SAGE&SAVAGE bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

 

Artikel 8: Levering, leveringstermijn en risico-overgang

 • Bezorgkosten zijn voor rekening van koper.
 • SAGE&SAVAGE streeft ernaar bestellingen binnen 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. SAGE&SAVAGE vermeldt nadere informatie omtrent levertijden op de website. Dergelijke informatie en genoemde levertijden hebben slechts een indicatief karakter en geven Koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 • Indien een product wordt besteld dat (tijdelijk) niet op voorraad is, informeert SAGE&SAVAGE  koper of en wanneer het product weer beschikbaar is.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd (daaronder mede begrepen, indien koper daarmee heeft ingestemd, op het adres van een buurman/vrouw), gaat het risico over op koper.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 • Eigendom van de producten gaat op koper over op het moment dat koper de koopprijs en eventueel bijkomende kosten (zoals in deze algemene voorwaarden bepaald) volledig heeft betaald. Tot die tijd kan  zich beroepen op haar eigendomsvoorbehoud SAGE&SAVAGE en de producten terugnemen. 
 • Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 10: Retourneren van producten

 • Koper heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door koper is ontvangen.
 • Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten (1) op maat zijn gemaakt voor koper, of (2) om redenen van hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en de verzegeling is verbroken.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient koper:
  1. SAGE&SAVAGE binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling, via een duidelijk geformuleerde schriftelijke verklaring per e-mail op de hoogte te stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Koper kan hiervoor gebruikmaken van het retourformulier of in een reactie op de orderbevestigingsmail. 
  2. Het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking, onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop koper het besluit de overeenkomst te herroepen aan SAGE&SAVAGE heeft medegedeeld, aan SAGE&SAVAGE terug te zenden. Retouren dienen te worden gestuurd naar het op de website vermelde retouradres van SAGE&SAVAGE.
 • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van koper.
 • Tijdens de bedenktijd dient koper zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of bekijken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij/hij het product wenst te behouden. De producten mogen niet worden gebruikt. Producten die retour worden gestuurd mogen geen gebruikssporen hebben.
 • Indien koper van het herroepingsrecht gebruik maakt in overeenstemming met dit artikel, draagt SAGE&SAVAGE zorg voor terugbetaling van het door Koper betaalde binnen 14 kalenderdagen na retournering van het betreffende product.

 

Artikel 11: Onderzoek en reclames van producten, monsters en natuurproducten

 • Koper is gehouden het geleverde (daaronder onder meer begrepen de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde) op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn daarna, te (doen) onderzoeken.
 • Reclames m.b.t. beschadigingen of tekorten omvan geleverde producten dienen binnen 3 kalenderdagen na de dag van aflevering van de producten per mail door koper bij SAGE&SAVAGE te worden gemeld. Bij gegrondverklaring van een tijdig ingediende klacht zal SAGE&SAVAGE, naar haar eigen keuze, het betreffende product (1) herstellen, (2) opnieuw leveren of (3) van levering afzien en koper een creditnota sturen voor (het betreffende deel van) de koopprijs.
 • Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen in kwaliteit, maat of afwerking kunnen niet aan SAGE&SAVAGE worden tegengeworpen.
 • Koper erkent dat het merendeel van SAGE&SAVAGE producten natuurproducten zijn en dat dergelijke natuurproducten door verloop van tijd, werking van de natuur of door vergelijkbare invloeden, (kunnen) veranderen (bijv. verkleuren door zonlicht). Tevens erkent Koper dat natuurproducten kwetsbaar (kunnen) zijn en (kleine) onderdelen kunnen afbreken. Ouders dienen op te passen met (kleine) kinderen.
 • Is aan koper een monster getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 12: Garanties

 • Indien en voor zover SAGE&SAVAGE garanties verstrekt, bestaat deze garantie enkel en alleen uit de garantie die door de producent van het product is verstrekt. SAGE&SAVAGE geeft nimmer een andere of verdergaande garantie dan hetgeen wettelijk is bepaald.
 • Een gegeven garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig, oneigenlijk of verkeerd gebruik, of wanneer koper of derden wijzigingen hebben aangebracht of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 • Hoewel SAGE&SAVAGE tracht slechts (door haar of derden) op juistheid/echtheid gecontroleerde stenen producten aan te bieden en te leveren, worden dergelijke producten via de website aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid/echtheid.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid 

 • SAGE&SAVAGE is nimmer aansprakelijk of gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens SAGE&SAVAGE. Elke hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk steeds beperkt tot (1) het bedrag gelijk aan de factuurwaarde m.b.t. het product waardoor de schade is veroorzaakt, of (2) het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart 1 jaar na de dag waarop koper met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na 3 jaar.
 • SAGE&SAVAGE is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of (andere) indirecte schade. SAGE&SAVAGE is nimmer aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook) die het gevolg is van onoordeelkundig, oneigenlijk of verkeerd gebruik van een product, of wanneer koper of derden wijzigingen hebben aangebracht of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

 

Artikel 14: Overmacht

 • Indien SAGE&SAVAGE door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. SAGE&SAVAGE is niet aansprakelijk voor eventueel door koper  geleden of te lijden schade.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die niet afhankelijk is van SAGE&SAVAGE's wil waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens koper (geheel of gedeeltelijk) wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer: oorlog, terrorisme, energiestoringen, brand, werkstakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen (onder meer i.v.m. ziekten zoals corona), transportmoeilijkheden, storingen met de website of gebruikte (tele-)communicatiesystemen of andere storingen in SAGE&SAVAGE´s bedrijf, alsmede niet of niet-tijdige levering door SAGE&SAVAGE's leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van verplichte vergunningen.
 • Indien de overmachtssituatie langer dan 30 kalenderdagen voortduurt, heeft iedere partij het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

 • SAGE&SAVAGE is, behoudens voor zo ver anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website. Toestemming wordt verleend kennis te nemen van de website.
 • Ieder ander gebruik, daaronder ook begrepen het creëren van hyper/deeplinks is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SAGE&SAVAGE niet toegestaan.
 • SAGE&SAVAGE is een geregistreerd eigendomsrecht.

 

Artikel 16: Persoonsgegevens

 • SAGE&SAVAGE zal de (persoons-)gegevens van koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Dit beleid is te raadplegen op onze website.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • De rechtsverhouding tussen SAGE&SAVAGE en koper, daaronder mede begrepen eventuele aansprakelijkstellingen, zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement van rechtbank Limburg is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.